Duyuru

AMACIMIZ

shadow

EĞİTİM SEN; tüm maddi ve insani
değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareketle;

a) Evrensel değerleri gözeten ve yerel farklılıkları
zenginlik olarak kabul eden bir emek örgütü olarak
savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefi yle ülkemizde
ve dünyada her türlü baskıcı yönetime karşı
demokrasi ve dayanışma kültürünü savunur.
b) İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü
içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce
farkı gözetmeksizin bütün üyelerinin ekonomik,
demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal,
siyasal, mesleki özlük hak ve çıkarlarını koruyup
geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam düzeyi sağlamayı savunur.
c) Toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve
özgürlükleri doğrultusunda, herkesin kendi anadilinde,
cins ayrımcı olmayan, eşit demokratik, laik, bilimsel,
parasız ve kamusal nitelikli eğitim görmesini savunur.

d) Grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal
hakların kullanılması ve çalışma koşullarını
düzenleyen hükümlerin uluslararası normlara
uyumunun sağlanması için mücadeleyi yürütür.

e) EĞİTİM SEN uluslararası sözleşmelerde yer alan
çocukların hakları ve eğitimi ile ilgili temel hakların
ve özgürlüklerin takipçisi ve savunucusudur. Olumsuz
koşullardaki çocukların eğitimi için çalışmalar yapar.