Duyuru

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

shadow

Sendika, amaçlarını gerçekleştirebilmek
için;
a) Üyelerinin, emeğinin hakkını alıp insanca
yaşayacak ücret almaları ve daha iyi çalışma
koşullarına kavuşturulmaları için üyeleri adına
işveren ile toplu sözleşme temelinde her düzeyde
görüşme ve pazarlıkta bulunur. Uzlaşmazlık halinde
ise grev hakkını kullanır.
b) Sendikal hakların en az uluslararası sözleşmeler
düzeyinde olması için mücadele yürütür. Sendika,
İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Anayasası ve sözleşmeleri,
Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi,
Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok tarafl
sözleşmelerden doğan haklarını kullanır. Bu
sözleşmelerin iç hukuktaki bağlayıcılığından hareket
ederek Anayasa ve yasaların çağdaş ve emekten yana
değişmesi için mücadele eder.
c) Sendika, üyelerinin sendikal ve demokratik
amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve
çıkarlarının ihlal edildiği her durumda her türlü
demokratik fi ili ve meşru mücadele hakkını kullanır.
Onlar adına gerekli hukuksal girişimde ve yardımda
bulunur.
d) Emeğin ve örgütlenmenin toplumsal yaşamdaki
işlevini ve değerini, ulusal ve uluslararası düzeyde
barışın, dostluğun, dayanışmanın ve işbirliğinin
önemini kavramış bilinçli bir üye topluluğu ve
kamuoyu yaratmak amacıyla kültürel, sanatsal,
eğitsel toplantılar, şenlikler, işyeri, salon ve açık hava
toplantıları ve benzeri etkinlikler düzenler.
e) Üyelerinin ve aile bireylerinin bakım, eğitim ve
sağlık koşullarının düzeltilmesine çalışır.
Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için burs verir;
hizmet amacıyla sağlık, dinlenme, spor, eğitim
ve kültür tesisleri ile kitaplık, kreş, yuva, yurt, ve
yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir. Üyelerinin
ekonomik, demokratik, akademik haklarının
geliştirilmesine katkı sunma ve eğitime yönelik
televizyon, radyo, basımevi vb. kurar, açar.
f) Üyelerinin sendikal ve mesleki bilgilerini,
deneyimlerini artırmak için, sendika gelirlerinin %
10’ u oranında kullanmak üzere ‘Eğitim Fonu’ adı
altında bir fon oluşturur.
g) Hizmet kolunda güçlü bir sendikal birlik,
ülkede ve dünyada güçlü bir sendikal hareket
yaratabilmek amacıyla gerekli çalışmayı yürütür,
ulusal ve uluslararası düzeyde ortak amaçlar taşıyan
kuruluşlarla dayanışmaya girer, üst kuruluşlar kurar
ya da bunlara üye olur, bunlarla bilgi alışverişinde
bulunur, iş ve eylem birliği yapar.
h) İşverence yürütülen eğitim, öğretim ve bilim
hizmetlerinin planlanmasına, programlanmasına,
yönetilmesine ve denetimine taraf olarak katılır. Bu
konuda projeler üretir ve yürütülmesini sağlar.
i) Eğitim ve bilim emekçilerin siyaset yapması
önündeki engellerin kaldırılması için çalışır.
j) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve
taşınmaz malları edinir ve gerektiğinde satar.

k) Başta nitelikli eğitim ve bilim insanı olmak
üzere, personel eğitiminin ve alternatif eğitim
geliştirilmesini sağlamak için projeler üretir ve
uygulanmasını sağlamaya çalışır.
l) Üyelerini ilgilendiren atama, yer değiştirme,
değerlendirme, görevde yükselme ve kararlara
katılma gibi konularda adil bir düzenleme yapılmasına
çalışır. Eğitimin içeriğinin ve yönetiminin
demokratikleşmesini; her kademedeki yöneticilerin
işyerinde çalışanlar tarafından demokratik bir şekilde
seçimle ve süreli görev almasını savunur. Eğitim
emekçilerinin iş güvencesiz çalışmalarına karşı
mücadele eder.

m) Ataerkil sistem ve onun yarattığı zihniyet ve
politik alanı sorgulayarak cinsiyet özgürlüğünü ve
eşitliğini sağlamayı esas alır. Ulusal ve uluslar arası
kadın örgütleriyle işbirliği yapar. Kadın üyelerinin
çalışma yaşamında ve sendikada kadın olmaktan
kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir, ek haklar
elde etmelerine, olanak sağlar; pozitif destek sunar.
n) Öğrenci ve velilerin örgütlü olarak okul süreçlerine
katılmaları için çalışmalar yürütür.
o) Demokratik ve meşru haklar kullanılırken zarara
uğramış üyelerimize yardım amacıyla dayanışma ve
grev fonu oluşturur. Sendika ödentilerinden bu fon
için % 5 pay ayrılır. Demokratik ve meşru haklar
kullanılırken zarara uğramış üyelerinin maddi hak
kayıplarını karşılar.
p) Ekolojik dengenin, tarihi ve kültürel çevrenin
korunması için mücadele eder.
r) Engelli eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma koşullarını
iyileştirici tedbirlerin alınmasının sağlanması için çalışır.